Vai vēlaties saņemt labāko pieredzi izmantojot mājaslapu? Piekrītiet mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai.
Ātra, bezmaksas un ērta nekustamā īpašuma izvēle Latvijā

Uzturēšanās atļauja

Kopš 2010.gada 1.jūlija LR Imigrācijas likums paredz iespēju iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā  līdz 5 gadiem ārvalstu investoriem

Pateicoties Imigrācijas likuma grozījumiem, kas tika pieņemti un stājās spēkā 2010. gada 1.jūlija, ārvalstu pilsoņiem apmaiņā pret investīcijām Latvijas ekonomikā ir tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu termiņā līdz 5 gadiem, kā arī pieteikties Šengenas vīzas saņemšanai. Šengenas vīza dod iespēju brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienības un Šengenas zonas valstīm, un uzturēties Latvijā neierobežotu laika posmu.

LR Imigrācijas likums paredz iespēju iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā līdz 5 gadiem ārvalstu investoriem.
 

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas noteikumi

 

- Likums attiecas uz nekustamā īpašuma iegādes tikai pēc 2010. gada 1. jūlija noslēgtajiem darījumiem.

- Sākot ar 2014.gada 1.septembri, spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz minimālā īpašuma vērtības sliekšņa paaugstinājumu.

- Šobrīd uz TUA saņemšanu termiņā līdz 5 gadiem var pretendēt ārzemnieki, kuri ir ieguldījuši nekustamajā īpašumā ne mazāk par 250 000 EUR. Šāds līmenis ir visā Latvijas teritorijā, pie kam tas jānodrošina ar vienu nekustamo īpašumu, kura kadastrālā vērtība nedrīkst būt mazākā par 80 000 EUR. Gadījumā ja īpašuma kadastrālā vērtība ir mazākā par 80 000 EUR, nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtējumu, kas apstiprina darījuma summas atbilstību tirgus vērtībai.

- Pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, valsts budžetā papildus jāiemaksā 5% no nekustamā īpašuma iegādes vērtības.

- Uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu var pretendēt tikai tādi darījumi, kuros iegādāts viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums (par apbūvēto īpašumu skaitās arī fundaments vai būves, kuras nav nodotas ekspluatācijā, bet tām jābūt ierakstītām atsevišķās zemesgrāmatās). Nekustamā īpašumā sastāvā nedrīkst ietilpt lauksaimniecības zemes un mežs.

- nekustamā īpašuma pircējam un uzturēšanas atļaujas pieprasītajam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi

- nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;

- Nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī. Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura Latvijas Republikā ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikas nodokļu jomā reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju

 

Uzturēšanās atļaujas priekšrocības

- Kopā ar ārzemnieku dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt arī:

1. ārzemnieka laulātais,
2. viņu nepilngadīgie (arī aizbildnībā esošie) bērni,
3. aizgādnībā esošās personas!

- Termiņuzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem ar turpmākas pagarināšanas tiesībām;

- Uzturēšanās atļaujas turētājam ir atļauts jebkuru laika periodu atrasties gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

- Brīva pārvietošanās Šengenas zonā. Uzturēšanās atļauja nodrošina iespēju uzturēties Šengenas valstīs bez vīzas.

- Uzturēšanās atļauja dod investoram tiesības strādāt Latvijā.

- Pēc pieciem gadiem termiņuzturēšanās atļaujas turētājam ir tiesības pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, kas sniedz viņam tiesības bez šķēršļiem pārvietoties un dzīvot jebkurā Šengenas līguma valstī bez obligāta pienākuma atrasties Latvijā 180 dienas un vairāk.

- Pēc desmit dzīves gadiem Latvijas Republikas teritorijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājam tiek piešķirtas tiesības pretendēt uz Latvijas Republikas pilsonību naturalizācijas kārtībā.

- Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušā ārzemnieka radinieki līdz trešajai pakāpei reizi kalendāra gadā var pretendēt uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalsts, nekustāmā īpašuma īpašniekiem, investoriem, Latvijas teritorijā komercdarbības veicējiem, biznesmeņiem, viņu kompāniju darbiniekiem, kā arī ģimenes locekļiem ir tiesības pieteikties Šengenas vīzas saņemšanai ar termiņu līdz 5 gadiem.

Šī ir lieliskā priekšrocība ārzemju investoriem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību Latvijā vai investē līdzekļus nekustamajos īpašumos, kura dod iespēju 5 gadu laikā brīvi pārvietoties pa Eiropas valstīm.
 

Kādi dokumenti ir nepieciešami TUA pirmreizējai saņemšanai?

Lai reģistrētu termiņuzturēšanās atļauju, visos gadījumos iesniedzami šādi dokumenti:

1. Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);

2. noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;

3. fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem (3 x 4 cm);

4. pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību
    (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem); 

5. dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu Latvijā (no 2015.gada 1.janvāra ) uz 1 gadu (bankas konta izraksts).

6. dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;

7. dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;;

8. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtības atbilstību Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā norādītajai vērtībai, ja iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība neatbilst Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta „d” apakšpunktā noteiktajai;

9.  dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu;

10. maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.
 


 

Saņemot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, jāveic iemaksa valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības (rekvizīti tiks norādīti lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu).
 


 

Papildus informācija par uzturēšanās atļauju Latvijā pieejama šeit: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/#1

Saņemot termiņuzturēšanās atļauju ārzemnieks uzrāda (sask. ar MK noteikumiem 564)


- dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise;

- Latvijas ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka ārzemniekam nav normatīvajos aktos par veselības traucējumiem un slimībām minēto veselības traucējumu vai slimību, vai līgumu par minēto veselības traucējumu vai slimību ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē (jābūt ārstniecības iestādes izziņai par to, ka nav tuberkulozes). Jāiesniedz izziņa par fluorogrāfiskās vai rentgenoloģiskās izmeklēšanas rezultātiem;

- Ja ārzemnieka ceļošanas dokumenta derīguma termiņš ir mazāks par pieprasītās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, pārvalde pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz pieprasīto laiku, bet uzturēšanās atļaujas ielīmi izsniedz uz laiku, kas ir par trim mēnešiem īsāks nekā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš.


- Dokumentu, kas apliecina, ka nav nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu parādu (sask. ar MK 564 noteikumu 80 p. ).
 

Uzturēšanās atļauja no 2012.gada 2.aprīļa tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi (no sešu gadu vecuma) un digitālais sejas attēls).Svarīgi!

Lēmums par uzturēšanās atļaujas reģistrāciju ir derīgs trīs mēnešus. Ja šajā laikā ārzemnieks uzturēšanās atļauju nesaņem, iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā. Reģistrācijas procedūrā būs jāsāk no jauna.

Uzturēšanās atļaujas apliecība tiks izsniegta uz 1 gadu, un 45-90 kalendāras dienas pirms derīguma termiņa beigām ārzemniekam personīgi ir jāiesniedz sekojošie dokumenti termiņuzturēšanās atļaujas pagarināšanai (attiecās arī uz investora ģimenes locekļiem):

- Izziņa, kas apliecina, ka investoram nav parādsaistības par nekustāma īpašuma nodokli;
- Apdrošināšanas polise jaunam periodam;
- Dokuments, kas apstiprina nepieciešamo iztikas minimumu esamību (investoram un viņa ģimenes locekļiem) priekš uzturēšanās Latvijā jaunam periodam.

Jāņem vērā to, ka gadījumā, ja ikgadējās reģistrācijas noteikumi nav izpildīti noteiktajā termiņā – uzturēšanās atļauja anulējās!

Vairāk uzzināt par uzturēšanās atļaujas noteikumiem (MK 564) šeit.
 


Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam jāiesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kas neatrodas Šengenas līguma dalībvalstī. Ja ārzemniekam ir derīga uzturēšanās atļauja kādā no Šengenas līguma dalībvalstīm, viņam ir tiesības iesniegt dokumentus pārstāvniecībā, kura atrodas Šengenas līguma dalībvalstī.

Ja ārzemnieks uzturas valstī ar derīgu vienoto vīzu, dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai var iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā vai pārvaldes teritoriālajās nodaļās ārpus Rīgas un Rīgas rajona.


Ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā pēc ārzemnieka deklarētās dzīvesvietas. Jā ārzemnieka deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā vai Rīgas rajons, ārzemnieks var vērsties jebkurā Rīgas pilsētas teritoriālajā nodaļā, izņemot Rīgas 1.nodaļu.  
 

Papildus informācija par uzturēšanās atļauju Latvijā pieejama šeit: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/#1

Nekad nepalaidiet garām ziņas!

Abonējiet mūsu ziņas un uzziniet par aktuālākajiem nekustamā īpašuma jaunumiem.


Rakstiet mums

Nosūtot ziņojumu, jūs piekrītat piekrītat Lietošanas noteikumiem